Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

6 tháng đầu năm, Đà Nẵng chưa phát hiện tham nhũng