5 ban giảm gần 1.000 nhân sự tại TP.Hà Nội: Muốn giảm chỉ có khoán biên chế