37 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội

37 chức danh chủ chốt của Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: HĐND Hà Nội.
37 chức danh chủ chốt của Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: HĐND Hà Nội.
37 chức danh chủ chốt của Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: HĐND Hà Nội.
Lên top