35,8% nước không đạt chuẩn, người dân Nam Định vẫn phải dùng