10 kết quả công tác nổi bật của Ban Nội chính Trung ương năm 2022

Vương Trần |

Năm 2022, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện nhiều nhiệm vụ nổi bật, tạo sức lan toả như tham mưu tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; ​​quan tâm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...

1. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tham mưu chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, tổ chức thành công Phiên họp thứ 21, 22 của Ban Chỉ đạo và 2 cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; hoàn thiện, trình ký ban hành các tài liệu sau các phiên họp, cuộc họp.

Tích cực, khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu, phối hợp tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giai đoạn 2012-2022 được Tổng Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hồi tháng 11.2022. Ảnh: Trí Dũng

Xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua Đề án thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh; tích cực hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh...

2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ 3 phiên họp của Ban Chỉ đạo; tham mưu ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo sau các phiên họp.

Nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với 5 đề án, báo cáo quan trọng về cải cách tư pháp (CCTP) do các cơ quan trình Ban Chỉ đạo nhằm góp phần cụ thể hóa những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về cải cách tư pháp.

3. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Tích cực tham mưu triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” theo kế hoạch; Tổ chức 2 hội thảo cấp quốc gia, 6 cuộc tọa đàm...

Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan, hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII ban hành Nghị quyết "Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"...

Xây dựng tài liệu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII).

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc truyền đạt Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc truyền đạt Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc

4. Nghiên cứu, xây dựng các đề án lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Đã hoàn thành 6 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đó là:

(1) Đề án sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; (2) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTNTC; (3) Đề án “Quy định khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc khối các cơ quan nội chính theo tinh thần Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và đáp ứng tình hình mới”; (4) Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; (5) Đề án “Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN; (6) Đề án trình Bộ Chính trị ban hành “Quy định về kiểm soát quyền lực để PCTNTC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”.

Tiếp tục hoàn thiện Đề án "Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng".

5. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Công tác này đạt nhiều kết quả nổi bật là: Đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội chính Đảng; tổ chức 3 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng cho gần 1.300 cán bộ, công chức của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

Tham mưu triển khai thực hiện quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC về công tác kiểm tra, giám sát; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo tại một số địa phương.

Đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, kéo dài ở địa phương.

6. Thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, dự thảo văn bản quan trọng được quan tâm, chú trọng

Trong năm 2022, Ban Nội chính Trung ương đã thẩm định, tham gia ý kiến đối với 78 đề án, văn bản quan trọng do các cơ quan trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc gửi xin ý kiến.

Ngoài việc tham gia bằng văn bản, ý kiến tham gia trực tiếp của lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, các vụ, đơn vị tại các Hội nghị Trung ương, cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan tổ chức với trách nhiệm cao, khách quan, có chiều sâu, được các cơ quan chức năng tiếp thu.

7. Tham gia có trách nhiệm, đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ

Trong năm 2022, Ban đã tham gia ý kiến bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm đối với 155 sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang; về quy hoạch, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với 444 nhân sự của 63 địa phương và trên 200 nhân sự của gần 50 cơ quan tổ chức Trung ương; hiệp y khen thưởng đối với 5 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

Các ý kiến tham gia của Ban đã giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ngành Tổ chức có thêm thông tin, cơ sở quan trọng để xem xét, quyết định về công tác cán bộ được chính xác.

8. Công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan liên quan

Đã tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, các ban cán sự đảng: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thống nhất đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

9. Hoạt động hợp tác quốc tế được quan tâm và thực hiện theo đúng kế hoạch

Đã xây dựng, triển khai Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022 của Ban và của Trưởng Ban; tổ chức, phục vụ 3 Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, làm việc tại nước ngoài; tổ chức 3 Đoàn công tác của Ban đi nghiên cứu kinh nghiệm công tác nội chính, PCTN và CCTP tại một số nước;

Tiếp và làm việc với Ủy ban Chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc (ACRC); ký Bản ghi nhớ hợp tác với Uỷ ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổ chức 2 Hội thảo quốc tế; tiếp, làm việc với một số tổ chức quốc tế.

10. Công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP được đẩy mạnh

Ban Nội chính Trung ương đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí về PCTNTC; thông tin kịp thời về kết quả các Phiên họp của 2 Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTNTC giai đoạn 2012-2022; về những nội dung cơ bản của Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Điều động Giám đốc Sở Tài chính TPHCM làm Phó Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM vừa được điều động làm Phó Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, phụ trách lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (17.5), tại TP.Hạ Long, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 18 (khóa XIII), kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà Tết cho công nhân

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 26.1, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương về thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam. Cùng tham dự chương trình có ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều động Giám đốc Sở Tài chính TPHCM làm Phó Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM vừa được điều động làm Phó Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, phụ trách lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (17.5), tại TP.Hạ Long, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 18 (khóa XIII), kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà Tết cho công nhân

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 26.1, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương về thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam. Cùng tham dự chương trình có ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.