Vietsovpetro lắp đặt thành công Topside giàn khai thác BK - Thiên Ưng