Trao giải thưởng Nhà nước về KHCN cho cụm công trình “Lịch sử tư tưởng Việt Nam”