Tôn vinh hơn 80 doanh nhân tiêu biểu và thương hiệu phát triển