Tìm ra giải pháp giải quyết khó khăn trong xây dựng chính quyền điện tử

Ảnh: PV
Ảnh: PV