Thị trường xàphòng, nước rửa tay trước lệnh cấm của Mỹ