Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thị trường xàphòng, nước rửa tay trước lệnh cấm của Mỹ