Thị trường trang trí Tết: Sức mua yếu, giá không biến động