Thêm ba công ty đa cấp ở Hà Nội bị rút giấy phép hoạt động