Tháng 10, hệ thống điện đáp ứng được nhu cầu và có dự phòng