Co.opmart và Co.opXtra:

Tăng giờ mở cửa, giảm giá mạnh và nhận kho thịt cho khách