Sản xuất lúa giống không lo đầu ra, thu nhập tăng thêm 20%