Samsung Việt Nam tiến hành thu hồi và hoàn tiền đối với sản phẩm Galaxy note7