Prudential và nỗ lực đầu tư mới “Lấy khách hàng làm trung tâm”