Phụ nữ trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ vay tiêu dùng thấp