Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phân bón giảm cả về lượng và giá