Người ăn xin có nhà lầu xe hơi, gửi tiền ngân hàng cả chục tỉ