Manulife Việt Nam mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng tại khu vực Bắc Bộ