Lotte Mart ký kết tham gia “Doanh nghiệp hành động vì người tiêu dùng 2017”

LOTTE Mart là một trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu được chọn ký kết tham gia chương trình Doanh nghiệp hành động vì Người tiêu dùng.
LOTTE Mart là một trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu được chọn ký kết tham gia chương trình Doanh nghiệp hành động vì Người tiêu dùng.