Liên minh Hợp tác xã Việt Nam gửi thư mời hợp tác đầu tư