Hỗ trợ 32 dự án kinh doanh và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp