EVNNPT phản hồi xây đài vinh danh công trình truyền tải điện 500 kV Bắc- Nam