Dự thảo về giá điện mới: Một số mức giá chưa công bằng