Đóng cả triệu tiền điện, tại sao chỉ được giảm 68.000 đồng?

Lên top