Đối tượng nào chịu tác động mạnh nhất trong dự thảo về giá điện mới?