Đổi mã vùng điện thoại cố định: Có ảnh hưởng nhưng tác động nhỏ