Đếm lùi “mốc định mệnh” 2018, làm công nghiệp ôtô nữa hay là thôi?