Saigon Co.op và Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM:

Đẩy mạnh hợp tác vì phụ nữ Việt và hàng Việt