Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đảm bảo đủ điện cho sinh hoạt và đời sống