Chủ tịch Tập đoàn GFS với chiến lược phát triển nông nghiệp hữu cơ đặc sắc

Chủ tịch Tập đoàn GFS nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích đặc biệt xuất sắc và sự đóng góp tích cực cho hoạt động hỗ trợ các tài năng sáng tạo.
Chủ tịch Tập đoàn GFS nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích đặc biệt xuất sắc và sự đóng góp tích cực cho hoạt động hỗ trợ các tài năng sáng tạo.
Chủ tịch Tập đoàn GFS nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích đặc biệt xuất sắc và sự đóng góp tích cực cho hoạt động hỗ trợ các tài năng sáng tạo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM