Central Group Việt Nam, Big C và Lan Chi hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung