Cập nhật phần mềm trên Galaxy Note7 và hướng dẫn nhận diện