Bộ KHCN và Bộ Công Thương ký kết Chương trình phối hợp hoạt động