Abbott hoàn tất thương vụ mua lại Glomed tại Việt Nam