Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

8 tháng, TKV sản xuất 24,4 triệu tấn than