“Xử phạt gây mất niềm tin như thế, nên kỷ luật... Ban kỷ luật”