Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vũ Minh Tuấn được đặc cách để làm tròn chữ hiếu