VTV thông tin nhầm việc sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2018

Việt Nam vẫn chưa có bản quyền phát sóng ASIAD 18.
Việt Nam vẫn chưa có bản quyền phát sóng ASIAD 18.
Việt Nam vẫn chưa có bản quyền phát sóng ASIAD 18.