Với BXH hiện tại của FIFA, ai sẽ “ngồi mâm” nào tại World Cup 2026?