Vấn đề của Arsenal: “Ở đời phải biết mình là ai...“