Bán kết U.19 Đông Nam Á 2016:

U.19 Việt Nam và duyên nợ trước người Úc