Tuyển Việt Nam bị Indonesia cầm hoà 2-2 ngày Hữu Thắng gặp lại thầy Riedl