Tuấn Anh “cô đơn” trong phòng tập, mong điều thần kỳ