Từ chuyện của Big Sam nhớ về “quả lừa” của Eriksson