Truyền nhân Diệp Vấn bị knockout, Từ Hiểu Đông chê võ truyền thống hết thời

Từ Hiểu Đông chê các đệ tử Diệp Vấn: trò kém, thầy nghiệp dư
Từ Hiểu Đông chê các đệ tử Diệp Vấn: trò kém, thầy nghiệp dư
Từ Hiểu Đông chê các đệ tử Diệp Vấn: trò kém, thầy nghiệp dư
Lên top