Trung Quốc “công phá” Olympic: Gột rửa “Nỗi nhục trăm năm”