“Trọng tài kém chuyên môn, chỉ đủ trình độ bắt hạng dưới hạng Nhất“